1P体力ゲージ
801F1568 xxxx
2P体力ゲージ
801CE830 xxxx
xxxx=0000〜2710

カードポイント
80193274 0xxx
xxx=000〜3E7