No1のパラメーター
HP
801E4C0A XXXX
MP
801E4C0C XXXX
攻撃力
801E4C0E XXXX
防御力
801E4C10 XXXX
素早さ
801E4C12 XXXX
魔法耐性
801E4C14 XXXX
EXP
801E4C16 XXXX
ゴールド
801E4C18 XXXX

No2のパラメーター
HP
801E4C42 XXXX
MP
801E4C44 XXXX
攻撃力
801E4C46 XXXX
防御力
801E4C48 XXXX
素早さ
801E4C50 XXXX
魔法耐性
801E4C52 XXXX
EXP
801E4C54 XXXX
ゴールド
801E4C56 XXXX